ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.12.2019 р. N 2083

Київ

Про внесення змін до Положення про Центр обліку бездомних осіб

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", Типового положення про центр обліку бездомних осіб, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2011 року N 135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2011 року за N 750/19488:

1. Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 вересня 2019 року N 1695 "Про внесення змін до Положення про Центр обліку бездомних осіб" (Розпорядження N 1695).

2. Унести зміни до Положення про Центр обліку бездомних осіб, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 травня 2008 року N 765 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації") від 11 вересня 2017 року N 1124), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Центру обліку бездомних осіб забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Положення про Центр обліку бездомних осіб.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Хонду М. П.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
29 травня 2008 року N 765
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 03 грудня 2019 року N 2083)

Положення
про центр обліку бездомних осіб

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 36123265)

I. Загальні положення

1.1. Центр обліку бездомних осіб (далі - Центр) є закладом соціального захисту, утвореним для виявлення та ведення обліку бездомних осіб.

1.2. Центр утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 01 жовтня 2007 року N 401/3235 "Про створення спеціального закладу "Центр обліку бездомних громадян" та перейменовано згідно з рішенням Київської міської ради від 09 лютого 2017 року N 823/1827 "Про перейменування Центру обліку бездомних громадян та Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації" (Рішення N 823/1827).

1.3. Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядкований Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі Департамент). Засновником та власником Центру є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами директора Департаменту, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.5. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи та бланки. Центр має право створювати філії та інші відокремлені підрозділи без права юридичної особи.

1.6. Майно Центру є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та закріплене за ним на праві оперативного управління.

1.7. Центр має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

1.8. Найменування Центру: Центр обліку бездомних осіб.

1.9. Місцезнаходження Центру: вул. Гарматна, 16/85, м. Київ, 03067.

1.10. Місцезнаходження філії Центру: вул. Рогозівська, 4/16, м. Київ, 02092.

II. Завдання Центру

2.1. Завданнями Центру є:

виявлення та ведення обліку бездомних осіб;

забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, визначених законодавством України;

видача посвідчення про взяття на облік установленого зразка;

вивчення наявності в місті Києві закладів соціального захисту для бездомних осіб та вільних ліжко-місць у цих закладах для вирішення питання організації тимчасового притулку бездомних осіб;

сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення Державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством;

інформування населення про роботу Центру, його завдання, принципи діяльності;

надання соціальної послуги "представництво інтересів" (наприклад: допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановлення зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо).

III. Умови та порядок надання послуг

3.1. Центр надає послуги на підставі письмової заяви бездомним особам (далі - клієнт), які досягли 18-річного віку, в тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають у місті Києві.

У разі звернення до Центру бездомних осіб з дітьми працівники Центру інформують про виявлених дітей Службу у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). За згодою батьків діти направляються до притулків для дітей служби у справах дітей та сім'ї районних в місті Києві державних адміністрацій. Безпритульні діти, які звертаються до Центру без батьків, направляються до притулків для дітей служби у справах дітей районних в місті Києві державних адміністрацій у супроводі працівників Центру.

3.2. До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебувають у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.

У разі відмови в обслуговуванні Центром особі вказується причина відмови та надаються інформаційні послуги щодо можливих шляхів отримання допомоги у відповідних соціальних службах, закладах тощо.

3.3. У Центрі на кожного клієнта формується особова справа, з особових справ формується картотека клієнтів Центру.

Інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання та використання цієї інформації проводиться з додержанням вимог Конституції України та законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та "Про захист персональних даних".

3.4. Центр фіксує усі звернення осіб, зокрема і в тих випадках, коли особі було відмовлено в наданні послуг.

IV. Керівництво Центру

4.1. Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків у встановленому порядку.

4.2. Директор Центру:

здійснює керівництво діяльністю закладу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань;

представляє Центр у державних та інших органах, на підприємствах, в установах та організаціях, укладає договори;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

затверджує посадові інструкції працівників Центру;

заохочує працівників Центру та застосовує до них дисциплінарні стягнення;

затверджує правила внутрішнього розпорядку, контролює їх виконання;

вносить пропозиції Департаменту щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Центру відповідно до нормативних актів з цих питань;

забезпечує цільове використання майна і розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з питань охорони праці;

організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання і подання звітності в установлені строки відповідним органам.

V. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру

5.1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до кошторису витрат, штатного розпису, що затверджуються директором Департаменту.

5.2. Кошти Центру використовуються виключно для здійснення його функцій, на матеріально-технічне забезпечення та оплату праці працівників Центру.

5.3. Соціальні послуги в Центрі можуть надаватися клієнтам як на платній, так і на безоплатній основі відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" (Закон N 2671-VIII).

Кошти, отримані від оплати за послуги, спрямовуються виключно на здійснення функцій Центру.

5.4. До роботи в Центрі можуть залучатися відповідно до законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.

5.5. Майном Центру є:

майно, передане Власником;

майно, передане в користування юридичними та фізичними особами на добровільних засадах;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

5.6. Центр веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та складає фінансову й іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

Фінансова звітність надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

5.7. Центр утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва, а також благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел.

5.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників Центру (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

VI. Контроль за діяльністю Центру

6.1. Контроль за діяльністю Центру здійснює Департамент.

6.2. Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 січня згідно з формою звітності N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян", затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 17 липня 2006 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 954/12828.

6.3. Перевірку роботи та ревізію фінансово-господарської діяльності Центру проводять Департамент, інші уповноважені органи відповідно до законодавства.

VII. Припинення Центру

7.1. Центр припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або інших органів у випадках, передбачених законом.

7.2. Орган, що прийняв рішення про припинення Центру, призначає комісію з припинення Центру та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Центру, що припиняється.

7.3. До комісії з припинення Центру (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Центру. Голова комісії, її члени представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Центру.

7.4. У разі реорганізації Центру майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

7.5. У разі припинення Центру його активи за рішенням Власника передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету міста Києва.

7.6. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

7.7. Центр вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

Директор Департаменту
соціальної політики

Р. Світлий


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.