ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.02.2020 р. N 311

Київ

Про внесення змін до Положення комунальної організації "Київмедспецтранс"

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", з метою приведення установчих документів комунальної організації "Київмедспецтранс" у відповідність з вимогами законодавства України:

1. Унести зміни до Положення комунальної організації "Київмедспецтранс", затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 січня 2014 року N 17 (Розпорядження N 17) (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2019 року N 72 (Розпорядження N 72)), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Комунальній організації "Київмедспецтранс" забезпечити реєстрацію змін до Положення в порядку, встановленому законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
11 січня 2014 року N 17
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21 лютого 2020 року N 311)

ПОЛОЖЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 01993807)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальна організація "Київмедспецтранс" (далі - Організація) є бюджетною (неприбутковою) організацією, що заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесена до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядковується Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Апарат).

Власником Організації є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - Власник).

1.2. Організація створена рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013 року N 444/9932 "Про питання діяльності Державної організації медичного автотранспорту м. Києва ("Київмедавтотранс")" (Рішення N 444/9932) шляхом перетворення з Державної організації медичного автотранспорту м. Києва ("Київмедавтотранс")" та є правонаступником усіх її прав та обов'язків.

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського міського голови, наказами керівника Апарату, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Організація має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, складає та подає у встановленому законодавством порядку фінансову та статистичну звітність, здійснює всі фінансові операції через органи Державної казначейської служби України за місцем знаходження.

1.5. Організація є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, печатку з власним найменуванням.

1.6. Найменування Організації:

Повне найменування: комунальна організація "Київмедспецтранс".

Скорочене найменування: КО "Київмедспецтранс".

1.7. Місцезнаходження Організації: вул. Дегтярівська, 25, м. Київ, 04119.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є:

спеціалізоване транспортне обслуговування та забезпечення спеціалізованим автотранспортом бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, створених Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва;

спеціалізоване транспортне обслуговування та забезпечення спеціалізованим автотранспортом інших закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Для досягнення основної мети діяльності, визначеної цим Положенням, Організація забезпечена спеціалізованими транспортними засобами, оснащеними спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями, та діє у режимі постійної готовності до транспортного забезпечення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Спеціалізовані транспортні засоби призначені для перевезення людини в невідкладному стані та обладнані для надання екстреної медичної допомоги відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту.

2.2. Предметом діяльності Організації є:

2.2.1. Забезпечення всіма різновидами транспортного обслуговування спеціальними транспортними засобами заходів, що організовуються та проводяться виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у зв'язку з виконанням функцій столиці України.

2.2.2. Забезпечення транспортним обслуговуванням спеціалізованими транспортними засобами на загальнодержавних і міжнародних заходах, що організовуються і проводяться на території міста Києва, а в разі потреби за погодженням з Апаратом на інших територіях України.

2.2.3. Залучення до локалізації, мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного і іншого походження на території міста Києва в разі потреби та за погодженням з Апаратом на інших територіях України шляхом надання спеціалізованих транспортних засобів у кількості, потрібній для надання першої та екстреної (швидкої) медичної допомоги потерпілим та їх евакуації з місця події.

2.2.4. Технічне спеціальне обслуговування та ремонт спеціалізованих автотранспортних засобів, закріплених за Організацією.

2.2.5. Належне утримання та експлуатація ремонтно-діагностичного обладнання й устаткування.

2.2.6. Утримання та експлуатація будівель і споруд, призначених для розміщення службових, виробничих, складських та інших приміщень.

2.2.7. Утримання та експлуатація територій, відкритих майданчиків, будівель, споруд, обладнання та устаткування, призначеного для щоденного поточного обслуговування спеціалізованих транспортних засобів.

2.2.8. Утримання та експлуатація спеціалізованих транспортних засобів (автомобілів технічної допомоги, автомобілів-майстерень, автомобілів-евакуаторів тощо).

2.2.9. Використання за призначенням навчальної та матеріальної бази для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів, працівників, що здійснюють поточне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, а також працівників інших професій, що залучаються до виконання робіт, потрібних для належної діяльності Організації.

2.2.10. Надання послуг з підготовки водіїв, підвищення кваліфікації водіїв, перепідготовки водіїв у відповідності до дозвільних документів, передбачених законодавством України.

2.2.11. Надання платних послуг згідно із законодавством України.

2.2.12. Провадження іншої діяльності, передбаченої законодавством України.

2.3. Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, отриманню документів дозвільного характеру, сертифікатів тощо, провадяться Організацією за наявності ліцензії, дозволу, сертифіката тощо.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Відносини Організації з підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно із законодавством України.

3.2. Утримання Організації і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законодавством України.

3.3. Організація реалізує в повному обсязі свої права та виконує обов'язки у сферах планування матеріально-технічного постачання, організації та оплати праці, фінансів, цін та прав в інших сферах діяльності, передбачених законодавством України.

3.4. Організація є одержувачем коштів в межах бюджетних асигнувань у бюджеті міста Києва.

4. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

4.1. Управління діяльністю Організації здійснює керівник Організації на засадах єдиноначальності.

4.2. Керівника Організації призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова в установленому порядку.

Заступники керівника Організації, головний бухгалтер Організації призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника Організації за погодженням з керівником Апарату.

Інші працівники Організації призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника Організації.

4.3. Керівник у межах своїх повноважень:

самостійно вирішує всі питання діяльності Організації в межах компетенції відповідно до законодавства та цього Положення;

видає накази та надає доручення, обов'язкові до виконання всіма працівниками Організації, організує та контролює стан їх виконання;

застосовує заходів заохочення працівників та накладає на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України;

затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Організації;

розподіляє обов'язки між заступниками керівника Організації;

складає штатний розпис Організації в межах встановленого фонду оплати праці та подає на затвердження до Апарату;

подає на затвердження в установленому порядку кошторис Організації та план асигнувань на бюджетний рік;

діє без довіреності від імені Організації, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

забезпечує своєчасну сплату податків, зборів та інших платежів згідно із законодавством України;

несе персональну відповідальність за діяльність Організації, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання правил та норм охорони праці, ефективне та цільове використання майна та коштів;

укладає договори, видає довіреності, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах Організації;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

4.4. Планування діяльності Організації здійснюється з урахуванням діючих нормативно-правових актів.

Фінансування планової діяльності Організації відбувається у порядку, визначеному законодавством.

Джерелами фінансування Організації є кошти бюджету міста Києва, інші джерела.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

5.1. У Організації для найбільш повного використання трудового потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

5.1.1. Проводиться атестація робочих місць, визначається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, організовується впровадження передових методів і прийомів праці.

5.1.3. Встановлюються режим робочого часу, а також тривалість додаткових відпусток згідно з трудовим законодавством України.

5.1.4. Здійснюється тарифікація і встановлення працівникам надбавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість в праці, професійну майстерність та інші доплати і надбавки до заробітної плати відповідно до законодавства України.

5.2. Оплата праці працівника Організації здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, галузевих угод, колективного договору в межах бюджетних асигнувань та власних надходжень.

5.3. Працівники мають право брати участь в управлінні Організації через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Керівник Організації зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у її управлінні.

5.4. Трудовий колектив Організації становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Організацією.

5.5. Виробничі, трудові, економічні та соціальні відносини трудового колективу з роботодавцем регулюються колективним договором.

5.6. Право укладення колективного договору від імені роботодавця надається керівнику Організації, від імені трудового колективу - профспілковому органу, а в разі його відсутності - представникам працівників, обраним та уповноваженим трудовим колективом.

5.7. Сторони, які підписали колективний договір, звітують про його виконання в строки, передбачені колективним договором.

5.8. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому порядку.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Матеріально-технічну базу і кошти Організації становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображено у самостійному балансі.

6.2. Організація має право в установленому порядку укладати будь-які угоди, які не суперечать законодавству України та предмету діяльності Організації, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді.

6.3. Майно Організації належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

6.4. Організація має право отримувати плату за надання послуг, виконання робіт у порядку, визначеному законодавством, залучати матеріальні та фінансові ресурси в установленому порядку, отримувати гранти, дарунки та благодійні внески в межах та в порядку, визначеному законодавством для бюджетних установ.

6.5. Організація має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу в установленому законодавством України порядку відчужувати закріплене за нею майно іншим підприємствам, закладам і організаціям, надавати в оренду, передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

6.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до законодавства України.

6.7. Доходи Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

6.8. Організація дотримується заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів Організації, членів органів управління Організації та її працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов'язаних з ними осіб.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ

7.1. Організація веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і складає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України.

Фінансова звітність Організації надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

Відповідальність за стан обліку, своєчасність подання фінансової та іншої звітності покладається на керівника Організації і головного бухгалтера Організації.

7.2. Бухгалтерський облік діяльності Організації здійснюється головним бухгалтером Організації.

7.3. Перевірка окремих напрямів діяльності Організації здійснюється податковими та іншими уповноваженими державними органами відповідно до законодавства України.

7.4. Ревізія та перевірка діяльності Організації здійснюється Власником або уповноваженим ним органом у порядку, встановленому законодавством України.

7.5. Апарат здійснює контроль за якісними показниками фінансово-господарської та іншої діяльності Організації.

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до Положення Організації вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому його було затверджено.

9. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Припинення Організації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, поділ, приєднання, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

9.2. У разі реорганізації чи ліквідації Організації працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.3. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення) її майно, в тому числі активи, за рішенням Власника передається іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховується до доходу бюджету. Претензії кредиторів до Організації, що ліквідується, задовольняються за рахунок її майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.4. Організація вважається припиненою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

Керівник апарату

Д. Загуменний


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.