МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2020

м. Київ

N 1038/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 березня 2020 р. за N 298/34581

Про внесення змін до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої

Відповідно до статей 8, 31 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (Постанова N 55),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку приймання-передавання документів Національного архівного фонду та інших архівних документів від однієї архівної установи до іншої, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 липня 2017 року N 2301/5 (Порядок N 2301/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 року за N 884/30752, такі зміни:

1) абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:

"Приймання-передавання непрофільних документів НАФ, документів з кадрових питань (особового складу), що зберігаються в державних архівах, архівних відділах, здійснюється з дозволу Укрдержархіву на підставі листів про приймання та передавання документів.";

2) пункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У списку архівних фондів зазначаються номер та назва фонду, номери описів, крайні дати документів, кількість справ (одиниць зберігання/одиниць обліку аудіовізуальних документів) щодо кожного опису, а також загальна кількість фондів, справ (одиниць зберігання/одиниць обліку аудіовізуальних документів), інформація про ліквідацію юридичних осіб, депоноване зберігання.

Списки фондів підписуються керівником архівної установи (юридичної особи), яка здійснює передавання документів.";

3) у пункті 7:

абзац перший після слів "довідковим апаратом до них" доповнити словами ", страховим фондом та фондом користування (за наявності)";

в абзаці другому слово "приймаються" замінити словами "передаються іншій архівній установі";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Дія цього Порядку не поширюється на приймання-передавання електронних документів.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом четвертим;

4) у пункті 11 слова "здійснюється їх поаркушний перегляд" замінити словами ", що містять інформацію з обмеженим доступом, приймаються поаркушно";

5) абзац другий пункту 15 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом другим;

6) друге речення абзацу першого пункту 16 викласти в такій редакції: "Кошти на науково-технічне опрацювання документів (за потреби), фізико-хімічне та технічне оброблення (за потреби), їх перевезення передбачаються в кошторисі ліквідаційної комісії.";

7) у додатку слова "ініціали, прізвище" замінити словами "Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

2. Відділу архівної справи (Рудь В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.